Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

 

Методичні вказівки для самостійної роботи

 

Для студентів 5 курсу спеціальності “Облік та аудит”

всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

УАБС НБУ

2005

УДК 657.1

П44

Рекомендовано до видання методичною радою фінансово-облікового факультету Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 7 від 23.03.2005.

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, протокол № 10 від 14.03.2005.

 

 

Укладач

кандидат економічних наук, доцент

Т.О. Пасько

 

Рецензент

кандидат економічних наук, доцент

З.В. Назаренко

 

Відповідальний за випуск

старший викладач

Т.Г. Петренко

 

 

П44   Податковий облік: Методичні вказівки для самостійної роботи / Уклад. Т.О. Пасько. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – 30 с.

Методичні вказівки спрямовані на надання допомоги студентам під час самостійної роботи з курсу “Податковий облік”, містять методичні вказівки щодо написання рефератів, доповідей, самостійного виконання практичних завдань та написання контрольної роботи.

Призначені для студентів 5 курсу спеціальності “Облік та аудит” всіх форм навчання.

 

УДК 657.1

 

 

 

 

 

 

© Українська академія банківської справи
Національного банку України, 2005

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ
РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ.. 4

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ) 6

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО
ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ. 9

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ) 10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 11

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ) 12

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

 

 


ВСТУП

Самостійна робота студентів є засобом оволодіння глибокими знаннями, формування у них активності й самостійності, розвитку розумових здібностей. Тому важливе завдання викладача – навчити студентів здобувати і застосовувати знання, працювати ефективно, а головне – творчо.

Самостійна робота починається з першої лекції і охоплює весь період навчання у вищому навчальному закладі. Розвиток самостійності та ініціативи студентів під час навчання сприяє глибокому засвоєнню матеріалу і формуванню вміння самостійно працювати.

Окрім практичної важливості, самостійна робота має велике виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність визначених вмінь і навичок, але і як рису характеру, що відіграє суттєву роль у становленні особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Самостійна робота включає в себе різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності студентів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданнями викладача під його керівництвом, але без його безпосередньої участі. Реалізація цих постанов вимагає від студентів активної розумової діяльності, самостійного виконання різних пізнавальних завдань, застосування раніше засвоєних знань.

Найбільш поширеними формами самостійної роботи з податкового обліку вважаються: написання доповідей, рефератів; розв’язування задач, виконання вправ; вивчення та опрацювання відповідних літературних джерел, законодавчих та нормативних документів; проведення ділових ігор; складання тестів; робота з підручником.

Методичні вказівки щодо написання рефератів, доповідей

Робота над рефератами, доповідями активізує не тільки самостійну пізнавальну діяльність з предмета або теми, але і навчає здійснювати бібліографічний пошук, збирати та узагальнювати матеріал, розвиває вміння викладати свої думки лаконічно, чітко та аргументовано.

Реферат є одним з найбільш розповсюджених письмових повідомлень. Реферуючи той чи інший науково-літературний твір, студентам слід намагатися більш повно, чітко та послідовно передати його зміст у максимально стислій і, за можливості, узагальненій формі. Одночасно з цим реферат – це не механічний переказ роботи, а викладення її суті. З метою з’ясування змісту наукової праці до реферату можуть бути включені цифрові дані, таблиці, графіки, рисунки, схеми. Зміст твору, який реферується, повинен бути викладений об’єктивно від імені автора.

Реферат з податкового обліку повинен містити розгорнуті аргументи, роздуми, порівняння. Вимогами до мови реферату є актуальність, точність, стислість, виразність і простота.

Обсяг реферату – 10-12 сторінок формату А4. Реферат має бути написаний від руки. В кінці реферату потрібно навести список використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи титульний аркуш.

Реферат може бути зачитаний перед групою, а може подаватися у рукописному вигляді.

Метою доповіді є підвищення науково-теоретичної підготовки студентів, інформування їх про досягнення сучасної науки та передового досвіду. Тематика доповідей повинна бути актуальною, базуватися на основних завданнях, які стоять перед обліковцями.

Доповідь повинна відповідати наступним вимогам:

§        високий теоретичний рівень;

§        достовірність інформації;

§        урахування специфіки аудиторії, яка слухатиме доповідь;

§        аргументованість думок і їх переконливість;

§        використання практичного досвіду аудиторії та самого виступаючого оратора, що сприяє кращому розумінню матеріалу, переконує в обґрунтованості висновків і рекомендацій;

§        практична спрямованість, тобто в доповіді потрібно дати рекомендації, як і де доцільно використовувати набуті знання.

Доповіді за своїм змістом наближені до рефератів, відрізняються від них тим, що можуть бути виражені не лише в письмовій, а й в усній формі, або у вигляді тез, що розвиваються при усному викладенні.

Нову інформацію, яку слухачі отримують під час доповіді, слід не просто фіксувати в пам’яті, а й усвідомлювати. Свідомому засвоєнню отриманої інформації сприяє обговорення заслуханої доповіді.

Оптимальним є написання рефератів або доповідей 1-2 рази в
семестр.

Вдале написання студентом рефератів та доповідей залежить від вдалого формулювання їх теми, яка пропонується викладачем. Нижче наведено перелік тем рефератів та доповідей з курсу.

У процесі роботи викладач залежно від складності та актуальності теми визначає, які із запропонованих тем є темами рефератів, а які – доповідей.

Теми рефератів та доповідей
(для студентів денної форми навчання)

Тема 1. Особливості організації податкового обліку на підприємствах

1.     Місце податкового обліку в системі господарського обліку.

2.     Особливості оподаткування згідно з проектом Податкового кодексу України.

3.     Шляхи наближення бухгалтерського і податкового обліку.

Тема 2. Облік податку на додану вартість

1.     Додаткові правила оподаткування податком на додану вартість.

2.     Переваги та недоліки ПДВ.

3.     Типові помилки під час заповнення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг).

4.     Взаємозв’язок Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) з податковою звітністю з ПДВ.

5.     Останні зміни в порядку подання податкової звітності з ПДВ.

6.     Актуальні проблеми при відображенні податкового векселя в податковій звітності з ПДВ.

7.     Нові підходи до примусового стягнення податкового боргу з ПДВ.

8.     Типові помилки при складанні декларації з ПДВ за скороченою формою і Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації за скороченою формою.

9.     Типові помилки при складанні уточненого розрахунку з ПДВ.

10. Штрафні санкції за порушення порядку і строків нарахування ПДВ та внесення його до бюджету згідно із Законом України № 2181.

Тема 3. Податковий облік податку на прибуток підприємств

1.     Податковий облік доходів від виконання довгострокових договірних зобов’язань.

2.     Проблеми оподаткування та податкового обліку операцій із розрахунками в іноземній валюті в сучасних умовах.

3.     Особливості визначення складу валових витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями.

4.     Актуальні проблеми оподаткування та податкового обліку операцій з пов’язаними особами.

5.     Порівняння методів і норм амортизації основних засобів (ОЗ) та основних фондів (ОФ) з використанням правил податкового законодавства.

6.     Порядок відображення ремонту основних фондів у податковому обліку.

7.     Консолідована звітність з податку на прибуток: сутність, значення, проблеми складання в сучасних умовах.

8.     Типові помилки при складанні податкової звітності з податку на прибуток.

9.     Податковий облік і звітність неприбуткових організацій і установ.

10. Податковий облік безнадійної заборгованості та відображення її у звітності в сучасних умовах.

Тема 4. Особливості податкового обліку при застосуванні спрощеної системи оподаткування

1.     Нормативна база при оподаткуванні суб’єктів малого підприємництва: дискусійні питання в податковому обліку.

2.     Проблемні питання податкового обліку юридичних осіб – платників єдиного податку, при переході зі спрощеної системи оподаткування на традиційну систему оподаткування та навпаки.

3.     Взаємозв’язок єдиного податку з іншими податками і зборами.

4.     Пільги для платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП).

5.     Порядок визначення питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства.

6.     Особливості оподаткування ФСП за форс-мажорних обставин.

7.     Грошова оцінка землі для розрахунку ФСП: проблемні питання в податковому обліку.

8.     Відповідальність за несплату фіксованого сільгоспподатку в податковому законодавстві.

9.     Альтернативні способи оподаткування приватних підприємців, їх переваги і недоліки.

10. Спрощена система оподаткування і ПДВ: дискусійні питання в податковому обліку.

11. Шляхи вдосконалення податкового обліку доходів та витрат приватних підприємців, що оподатковуються за спрощеною системою оподаткування.

12. Особливості податкового обліку доходів та витрат СПД – фізичних осіб, які придбали спеціальний торговий патент.

13. Аналіз пільг з податку з доходів фізичних осіб.

14. Аналіз сум виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу.

15. Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів.

16. Особливості оподаткування та податкового обліку доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання).

Тема 5. Облік місцевих податків і зборів

1.     Місцеві податки і збори в м. Суми.

2.     Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету місцевих податків та зборів.

3.     Сучасні аспекти складання податкових розрахунків з місцевих податків та зборів та виправлення помилок в них.

Тема 6. Фінансові санкції за порушення
податкового законодавства

1.     Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням від сплати податків.

2.     Відповідальність платників за порушення у сфері обчислення і сплати податку з доходів фізичних осіб.

3.     Шляхи ліквідації податкової заборгованості.

4.     Зустрічні перевірки в системі податкового контролю. Проблеми організації проведення документальних і тематичних перевірок.

5.     Камеральна перевірка декларацій з податку на додану вартість.

6.     Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток.

7.     Камеральна перевірка декларацій про доходи громадян.

Критерії оцінювання рефератів і доповідей

Реферати і доповіді оцінюються за п’ятибальною шкалою таким чином:

Оцінка “відмінно” ставиться за роботу, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, за відсутності суттєвих недоліків у стилі викладання матеріалу і в розкритті змісту. Студент демонструє глибоке знання теоретичного матеріалу, аргументовано відстоює власну думку щодо досліджуваних питань.

Оцінка “добре” ставиться при достатньо повному викладанні матеріалу, але були допущені помилки непринципового характеру або неточності в плані логічної побудови роботи.

Оцінка “задовільно” ставиться, коли робота свідчить, що студент орієнтується в сутності матеріалу, але допускає помилки чи неточності непринципового характеру, порушуючи принципову послідовність викладення матеріалу, не має власної точки зору з окремих питань податкового обліку.

Оцінка “незадовільно” – коли викладення матеріалу має безсистемний характер, не розкриває сутності питання або має грубе перекручення його змісту.

Методичні вказівки щодо самостійного виконання практичних завдань

Запропоновані за кожною темою проблемні практичні задачі, вправи, тести передбачають подальшу пізнавальну діяльність студентів, глибоке засвоєння ними матеріалу, є важливою формою самоконтролю знань.

Самостійне оформлення первинних податкових документів, записи в регістрах аналітичного податкового обліку, складання податкової звітності, проведення розрахунків та інші види робіт дають студентам уявлення про зміст облікових робіт, готують до їх виконання на підприємствах в бухгалтерії. Важливо, щоб такі роботи виконувалися студентами свідомо. Розрахунки і записи повинні робитися не механічно, а супроводжуватися міркуваннями, аналізом виконаних робіт.

Перед тим як взятися до виконання практичних завдань, слід добре вивчити законодавчу та нормативну базу з питань оподаткування та податкового обліку.

Контроль виконання завдань

Виконання завдань для самостійної роботи контролюється та перевіряється таким чином:

·        шляхом усного опитування під час проведення колоквіуму;

·        при написанні контрольних робіт;

·        на наступних семінарських заняттях;

·        під час проведення запланованих консультацій, тобто у вільний від навчання час у формі індивідуальних співбесід;

·        шляхом проведення ділової гри.

Перевірка самостійно виконаної студентом роботи здійснюється з обов’язковим зазначенням усіх помилок з відповідними вказівками та коментарями. Студент повинен знати, що в самостійній роботі важливо охайно, уважно і ретельно виконувати домашні завдання.

Нижче наводиться перелік практичних завдань для самостійного роботи за темами.

Практичні завдання
(для студентів заочної форми навчання)

Тема 1. Особливості організації податкового обліку на підприємствах

Виконання практичних завдань 1-4 (с. 28-29) з підручника Панасюка В.М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.

Тема 2. Облік податку на додану вартість

Виконання практичних завдань 1-8 (с. 87-95) з підручника Панасюка В.М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.

Тема 3. Податковий облік податку на прибуток підприємств

Виконання практичних завдань 1-5 (с. 117-120), 1-9 (с. 147-153), 1-5 (с. 175-177), 1-7 (с. 186-189) з підручника Панасюка В.М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.

Тема 4. Особливості податкового обліку при застосуванні спрощеної системи оподаткування

Виконання практичних завдань 1-5 (с. 287-289) з підручника   Панасюка В.М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. –    Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.

Тема 5. Облік місцевих податків і зборів

Виконання практичних завдань, що містяться в методичних вказівках з податкового обліку щодо вивчення дисципліни та підготовки до практичних занять (с. 25).

Тема 6. Фінансові санкції за порушення
податкового законодавства

Виконання практичних завдань, що містяться в методичних вказівках з податкового обліку щодо вивчення дисципліни та підготовки до практичних занять (с. 26).

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи

Відповідно до навчальної програми з дисципліни “Податковий облік” студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу за підсумками вивчення всього курсу. Ця робота вважається допуском до складання заліку.

Для успішного виконання контрольної роботи студент повинен:

знати:

·        особливості податкового законодавства;

·        стан та проблеми податкового обліку в Україні;

·        світовий досвід та основні проблеми, що виникають в діяльності підприємств, пов’язані з податковим обліком;

·        правила і порядок ведення податкового обліку по його розділах (видах податків);

·        порядок збору і групування даних для заповнення податкових декларацій, що подаються податковим органом;

вміти:

·        заповнювати первинні документи податкового обліку;

·        проводити записи в регістрах аналітичного обліку податків і зборів;

·        узагальнювати дані податкового обліку для складання податкової звітності;

·        складати податкову звітність та виправляти помилки;

·        аналізувати показники податкового обліку, проводити їх зв’язок з показниками бухгалтерського обліку;

·        ставити проблемні питання та знаходити шляхи їх вирішення у науковій діяльності.

Вимоги щодо написання контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути написана кульковою ручкою темного кольору чітко, з інтервалами між рядками. З лівого боку аркуша необхідно залишати поле для відміток викладача, всі аркуші необхідно пронумерувати.

На титульному аркуші слід вказати назву дисципліни, курс, групу, прізвище, ім’я та по батькові студента, дату виконання контрольної роботи і варіант. Контрольна робота містить 2 теоретичні питання та 2 практичні завдання.

При розкритті теоретичних питань та поясненні практичних завдань слід обов’язково робити посилання на законодавчі та нормативні документи, вказуючи конкретну статтю чи пункт закону (іншого нормативного документа). Виконувати завдання можна в будь-якому порядку.

В кінці роботи обов’язково наводиться список використаних літературних джерел.

Номер варіанта обирається за списком студентів в алфавітному порядку. Робота, що не відповідає варіанту, оцінюється незадовільно.

Від студентів заочної форми навчання вимагається дотримання строків виконання та здачі контрольних робіт. Перевірені контрольні роботи повертаються студентам для того, щоб зроблені викладачем виправлення та зауваження студенти змогли обміркувати, виправити допущені помилки, доопрацювати контрольну роботу.

Студент, який не доопрацював або не виконав контрольну роботу, до складання заліку не допускається.

Завдання для контрольної роботи

(для студентів заочної форми навчання)

Варіант 1

Теоретичні питання

1.      Податковий облік податкових векселів та відображення їх у звітності з ПДВ.

2.      Податковий облік заборгованостей зі строком позовної давності, що минув.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів підприємства за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за IV квартал 200__ року наступні ситуації:

а) відвантажено товари, виконано роботи, послуги:

·        за договорами, що передбачають грошову форму розрахунків, на суму 600 тис. грн., у т.ч. ПДВ – 100 тис. грн.;

·        за бартерними договорами на суму 72 тис. грн., у т.ч. ПДВ – 12 тис. грн.;

б) отримано передоплату за ще не відвантажені товари:

·        у розмірі 120 тис. грн., у т.ч. ПДВ – 20 тис. грн.;

·        від нерезидента в розмірі 50 тис. євро (курс НБУ на дату зарахування інвалюти – 5,8 грн. за 1 євро).

Варіант 2

Теоретичні питання

1.      Сутність податкового обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва при застосуванні спрощеної системи оподаткування. Взаємозв’язок єдиного податку з іншими податками і зборами.

2.      Особливості первинного обліку ПДВ при імпорті товарів.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових витрат за останні три роки.

2.      Відобразити в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книзі обліку продажу товарів та в Декларації з ПДВ за IV квартал 200__ р. підприємства “А” наступні господарські операції:

а) у грудні підприємство одержало товари “А” від постачальника на суму 6000 грн., ПДВ – 1200 грн.;

б) у листопаді було одержано аванс від покупця на купівлю всієї партії товарів “А” за продажною вартістю – 8000 грн., ПДВ – 1600 грн.

Варіант 3

Теоретичні питання

1.      Основні відмінності податкового обліку від фінансового, їх взаємозв’язок.

2.      Податковий облік амортизації основних фондів, порядок відображення її у звітності з податку на прибуток підприємства.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз приросту (убутку) балансової вартості запасів за останні три роки.

2.     Відобразити в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книзі обліку продажу товарів та в Декларації з ПДВ за IV квартал 200__ р. підприємства “А” наступні господарські операції:

а) 5 листопада підприємство здійснило передоплату за експедиторські послуги з транспортування товарів “А” покупцю. Вартість послуг – 500 грн., ПДВ – 100 грн.;

б) 16 грудня підприємством надані консультаційні послуги на суму 2500 грн., ПДВ – 500 грн. Оплата одержана до каси підприємства готівковими коштами в цей же день. Собівартість наданих послуг складає 800 грн.

Варіант 4

Теоретичні питання

1.     Поняття валових доходів, дата збільшення валових доходів, порядок відображення їх у податковому обліку та звітності з податку на прибуток.

2.     Платники ПДВ. Особи, які не є платниками ПДВ.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз податкової амортизації за останні три роки.

2.     Відобразити в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книзі обліку продажу товарів та в Декларації з ПДВ за IV квартал 200__ р. підприємства “А” наступні господарські операції:

а) 6 листопада підприємство одержало аванс за товари “N” у розмірі 15000 грн., ПДВ – 3000 грн.;

б) 8 грудня оприбутковано товари “Б” за бартерним (товарообмінним) контрактом з резидентом на суму 4000 грн., ПДВ – 800 грн. Балансуюча (заключна) операція, тобто відвантаження, проведено 11 січня у вигляді готової продукції (собівартість – 3000 грн.) При цьому продажна ціна на таку продукцію була не нижчою ніж її звичайна ціна.

Варіант 5

Теоретичні питання

1.     Поняття валових витрат, їх склад, порядок відображення у податковому обліку та звітності з податку на прибуток.

2.     Сутність та умови отримання експортного відшкодування. Порядок складання розрахунку експортного відшкодування.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів та валових витрат підприємства за останні три роки.

2.     На підставі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) заповнити розрахунок коригування до податкової накладної;

в) відобразити ситуації в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ:

·        5 грудня 200__ р. на підставі договору купівлі-продажу № 34 від 23 листопада 200__ р. МП “Мірта” відвантажило СП “Електроприлад” 100 шт. термосів на суму 1700 грн. (у т.ч. ПДВ – 283 грн.);

·        26 грудня 200__ р. з’ясувалося, що частина термосів була нестандартними, і за домовленістю сторін вартість усієї партії було зменшено на 15 %.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

№ свідоцтва платника
податку

Індивідуальний
податковий
№ платника ПДВ

Юридична особа

1

МП “Мірта”

21803412

312567845698

м. Суми, вул. Харківська, 6, тел. 24-13-48

2

СП “Електроприлад”

31114579

234563456808

м. Львів, вул. Дністровська, 5, тел. 34-13-68

Варіант 6

Теоретичні питання

1.      Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві.

2.      Податковий облік і звітність місцевих податків.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз порядку заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства за останні три роки.

2.     На підставі наведених нижче господарських операцій ТОВ “Будівельник” показати, як вони відображаються в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) і в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

Господарські операції за звітний період

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
грн.

1

На розрахунковий рахунок ТОВ “Будівельник” надійшов аванс
від ТОВ “Оріон” за будівництво офісу. На суму авансу виписана
податкова накладна № 63 від 17.12.200__

1200

2

З розрахункового рахунку ТОВ “Будівельник” перерахований аванс 20.12.200__ на ВАТ “Тернопільський цегельний завод” за цеглу.
Від заводу отримана податкова накладна № 408 від 20.12.2003

1560

3

Оплачено рахунок № 47 від 11.12.200__ ВАТ “Сумибуддеталь” за отриманий цемент – 6 т. До рахунка додають податкову накладну № 112 від 11.12.200__

6000

Довідкові дані

№ пор.

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника податку

1

ТОВ “Будівельник”, м. Суми

112353467548

2

ТОВ “Оріон”, м. Суми

164573908812

3

ВАТ “Сумибуддеталь”

234834768347

Варіант 7

Теоретичні питання

1.      Визначення податкових зобов’язань з ПДВ та їх первинний облік.

2.      Облік приросту (убутку) матеріальних ресурсів, відображення їх у звітності з податку на прибуток підприємства.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз порядку заповнення податкової звітності з податку на прибуток підприємства за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) заповнити розрахунок коригування до податкової накладної;

в) відобразити ситуації в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ:

·        ВАТ “Ватра” згідно з товарно-транспортною накладною № 002116 від 07.11.200__ відвантажило СП “Людмила” світильники “Медея” у кількості 15 шт. на суму 1800 грн. (у т.ч. ПДВ) і світильники “Лотос” у кількості 30 шт. на суму 900 грн. (у т.ч. ПДВ);

·        25.12.200__ покупцем було повернено 5 світильників “Медея”.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

свідоцтва
платника
податку

Індивідуальний
податковий
№ платника ПДВ

Юридична особа

1

ВАТ “Варта”

26803912

142567845698

м. Суми, вул. Харківська, 105,

тел. 24-11-08

2

СП “Людмила”

33174579

234563456808

м. Харків, вул. Жовтнева, 5,

тел. 27-13-68

Примітка: Остання податкова накладна виписана за номером 16.

Звітний період – місяць.

Варіант 8

Теоретичні питання

1.      Звітність з єдиного податку юридичних осіб: порядок її складання і надання.

2.      Доходи, що не включаються до складу валових доходів.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість за останні три роки.

2.      На підставі наведених нижче господарських операцій ТОВ “Веселка” показати, як вони відображаються в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) і в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

Господарські операції за звітний період

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
грн.

1

01.12.200__ ТОВ “Веселка” отримано від ТОВ “Ранок” відповідно
до бартерного контракту 5 велосипедів за ціною 360 грн. за одиницю
(у т.ч. ПДВ). Від ТОВ “Ранок” отримано також податкову накладну № 57.
Зустрічне постачання 15 столів за ціною 120 грн. (у т.ч. ПДВ)
відбулося 08.12.200__ (виписана податкова накладна № 41)

1800

2

20.12.200__ з розрахункового рахунку ТОВ “Веселка” був перерахований аванс ВАТ “Праця” за матеріали. Від товариства “Праця” отримана
податкова накладна № 40 від 20.12.200__

2400

3

23.12.200__ з розрахункового рахунку ТОВ “Веселка” були оплачені послуги банку “Аваль” за розрахунково-касове обслуговування

60

Довідкові дані

№ пор.

Назва підприємства

Індивідуальний податковий
номер платника податку

1

ТОВ “Веселка”, м. Суми

212353467525

2

ТОВ “Ранок”, м. Суми

216453908810

Варіант 9

Теоретичні питання

1.     Типові помилки в податковому обліку ПДВ, порядок виправлення помилок у звітності з ПДВ.

2.     Загальна схема розрахунку прибутку в податковому і бухгалтерському обліку.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз помилок, допущених у звітності з податку на прибуток, та порядок їх виправлення за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно скласти уточнений розрахунок з ПДВ:

ВАТ “Грант” за грудень 200__ р. до державної податкової служби було подано податкову декларацію за повною формою, де в рядку 1 (розділ І) було визначено обсяг продажу без урахування ПДВ (колонка А) у розмірі 5000 грн. і сума ПДВ (колонка Б) – 1000 грн. Рядок 9 (колонка Б) дорівнював 1000 грн. У рядку 10.1 (розділ ІІ) колонка А дорівнювала 6000 грн., а колонка Б – 1200 грн. У рядку 17 (розділ ІІ) колонка Б дорівнювала 1200 грн. Відповідно у рядку 18.2 (розділ ІІІ) колонка Б дорівнювала 200 грн. Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за грудень (ряд. 21), дорівнювала 200 грн.

У січні 200__ р. платником самостійно виявлено помилку, допущену в грудні 200__ р., а саме: обсяг продажу і податкові зобов’язання визначено відповідно на рівні 4000 грн. і 800 грн. При визначенні податкового кредиту також було виявлено помилку, а саме: обсяг придбаних товарів і податковий кредит визначено відповідно на рівні 10000 грн. і 2000 грн.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

свідоцтва платника
податку

Індивідуальний
податковий
платника ПДВ

Юридична особа

1

ВАТ “Грант”

27824517

215176452565

м. Суми, Білопільський шлях, 28,

тел. 33-34-64

Варіант 10

Теоретичні питання

1.      Визначення податкового кредиту з ПДВ, його первинний облік.

2.      Особливості заповнення форм податкових розрахунків з місцевих податків і зборів.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз нарахування та сплати податку на додану вартість за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) заповнити розрахунок коригування до податкової накладної;

в) відобразити ситуації в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

·        30.12.200__ МП “Імпульс” на підставі договору № 43 від 25.12.200__ отримало на розрахунковий рахунок передоплату за монтаж обладнання на суму 78000 грн. (у т.ч. ПДВ) від МП “Ріо”. Виписана податкова накладна № 236 від 30.12.200__;

·        10.01.2005 у зв’язку з розірванням договору передоплату було повернуто.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

свідоцтва
платника
податку

Індивідуальний
податковий
платника ПДВ

Юридична особа

1

МП “Імпульс”

24503912

240867845699

м. Суми, вул. Соборна, 15,

 тел. 22-11-08

2

МП “Ріо”

36974579

274554456808

м. Харків, вул. Жовтнева, 15,

 тел. 22-13-68

Примітка: Звітний період – місяць.

Варіант 11

Теоретичні питання

1.      Зведений аналітичний облік податкового кредиту з ПДВ.

2.      Податковий облік основних фондів групи 1.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз нарахування та сплати податку на прибуток за останні три роки.

2.      На підставі наведених нижче господарських операцій ПП “Інтелмаркет” показати, як вони відображаються в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) і в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

Господарські операції за звітний період

№ пор.

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

01.12.200__ ПП “Інтелмаркет” перерахувало МП “Ліцей” передоплату
за підручники. Від МП “Ліцей” отримана податкова накладна № 123

760

2

12.12.200__ у неплатника ПДВ – Петренка І.І., була придбана ваза
з китайського фарфору

36

3

23.12.200__ на розрахунковий рахунок ПП “Інтелмаркет” надійшов аванс
від МП “ВІТ” за встановлення верстату. На суму авансу виписана
податкова накладна № 12

960

Довідкові дані

№ пор.

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер
платника податку

1

ПП “Інтелмаркет”, м. Суми

212353467525

2

МП “Ліцей”, м. Суми

216453908810

3

МП “ВІТ”, м. Суми

324567856778

Варіант 12

Теоретичні питання

1.     Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ. Порядок складання розрахунку частки бюджетного відшкодування.

2.     Облік витрат, які не включають до складу валових витрат.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз нарахування та сплати місцевих податків і зборів за останні три роки.

2.     На підставі наведених даних необхідно скласти уточнений розрахунок з ПДВ:

ВАТ “Граунд” за листопад 200__ р. до державної податкової служби було подано податкову декларацію, де в рядку 1 (розділ І) було визначено обсяг продажу без урахування ПДВ (колонка А) у розмірі 5100 грн. і сума ПДВ (колонка Б) – 1020 грн. Рядок 9 (колонка Б) дорівнював 1020 грн. У рядку 10.1 (розділ ІІ) колонка А дорівнювала 1500 грн., а колонка Б – 300 грн. У рядку 17 (розділ ІІ) колонка Б дорівнювала 300 грн. Відповідно у рядку 23.2 (розділ ІІІ) колонка Б дорівнювала 720 грн.

У грудні 200__ р. платником самостійно виявлено помилку, допущену в листопаді 200__ р., а саме: обсяг продажу і податкові зобов’язання визначено відповідно на рівні 6000 грн. і 1200 грн. При визначенні податкового кредиту помилок не було виявлено.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

№ свідоцтва платника
податку

Індивідуальний
податковий № платника ПДВ

Юридична особа

1

ВАТ “Граунд”

23960517

215171358256

м. Суми, просп. Шевченка, 28,

 тел. 25-34-64

Варіант 13

Теоретичні питання

1.      Звітність з ПДВ: форми, склад і строки подання.

2.      Особливості податкового обліку основних фондів груп 2, 3, 4.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз повноти і своєчасності нарахування та сплати всіх його податків, зборів, обов’язкових платежів за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) заповнити розрахунок коригування до податкової накладної;

в) відобразити ситуацію в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

·        25.12.200__ на підставі договору купівлі-продажу № 35 від 23.12.200__ МП “Надія” відвантажило СП “Фенікс” 50 шт. столів на суму 2400 грн. (у т.ч. ПДВ);

·        12.01.200__ з’ясувалося, що частина столів була з іншої партії, що реалізується за значно більшими цінами. За домовленістю сторін вартість усієї партії було збільшено на 10 %.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

№ свідоцтва платника
податку

Індивідуальний податковий № платника ПДВ

Юридична особа

1

МП “Надія”

12803412

113125645698

м. Суми, вул. Харківська, 126,

 тел. 34-13-48

2

СП “Фенікс”

11514579

212195680811

м. Харків, вул. Сумська, 25, тел. 14 -13-68

Варіант 14

Теоретичні питання

1.     Ставки фіксованого податку для приватних підприємців, пільги з оподаткування фіксованим податком.

2.     Уточнений розрахунок з ПДВ, порядок його складання і надання.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз нарахування та сплати єдиного податку за останні три роки.

2.      На підставі наведених нижче господарських операцій ТОВ “Метал” показати, як вони відображаються в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) і в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в Декларації з ПДВ.

Господарські операції за звітний період


пор.

Зміст господарських операцій

Сума,
грн.

1

На розрахунковий рахунок ТОВ “Метал” надійшов аванс від ТОВ “Оріон”
за матеріали. На суму авансу виписана податкова накладна № 65
від 13.12.200__

2400

2

З розрахункового рахунку ТОВ “Метал” перерахований аванс 18.12.200__
на ВАТ “Граунд” за сталь. Отримана податкова
накладна № 48 від 18.12.200__

3120

3

 20.12.200__ у зв’язку з розірванням договору постачання повернені грошові кошти ПП “Степ”, отримані ТОВ “Метал” 25.11.200__ у вигляді передоплати (25.11.200__ була виписана податкова накладна № 25)

1800

Довідкові дані

№ пор.

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер
платника податку

1

ТОВ “Метал”, м. Суми

112353467548

2

ТОВ “Оріон”, м. Суми

164573908812

3

ВАТ “Граунд”, м. Харків

234834768347

4

ПП “Степ”, м. Харків

347857576776

Варіант 15

Теоретичні питання

1.      Звітність з податку на прибуток підприємств: порядок її складання та надання.

2.      Порядок переходу приватних підприємців на сплату фіксованого податку. Особливості оподаткування за фіксованим податком приватних підприємців.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз змін пільг з податку на додану вартість за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно скласти уточнений розрахунок з ПДВ.

ТОВ “Кредо” за листопад 200__ р. до державної податкової служби було подано податкову декларацію, де в рядку 1 (розділ І) було визначено обсяг продажу без урахування ПДВ (колонка А) у розмірі 18000 грн. і сума ПДВ (колонка Б) – 3600 грн. Рядок 9 (колонка Б) дорівнював 3600 грн. У рядку 10.1 (розділ ІІ) колонка А дорівнювала 8000 грн., а колонка Б – 1600 грн. У рядку 17 (розділ ІІ) колонка Б дорівнювала 1600 грн. Відповідно у рядку 20 (розділ ІІІ) колонка Б дорівнювала 2000 грн.

У грудні 200__ р. платником самостійно виявлено помилку, допущену в листопаді 200__ р., а саме: обсяг продажу і податкові зобов’язання визначено відповідно на рівні 20000 грн. і 4000 грн. При визначенні податкового кредиту також було виявлено помилку, а саме: обсяг придбаних товарів і податковий кредит визначено відповідно на рівні 9000 грн. і 1800 грн.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

№ свідоцтва платника
податку

Індивідуальний
податковий №
платника ПДВ

Юридична особа

1

ТОВ “Кредо”

21894517

255179431256

м. Суми, вул. Терезова, 5,

 тел. 34-24-54

Варіант 16

Теоретичні питання

1.      Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності податковими органами. Види перевірок.

2.      Поняття про фіксований сільськогосподарський податок (ФСП), платники ФСП. Особливості податкового обліку ФСП.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку за останні три роки.

2.      На підставі наведених даних необхідно скласти уточнений розрахунок з ПДВ.

ТОВ “Каскад” за серпень 200__ р. до державної податкової служби було подано податкову декларацію за повною формою, де в рядку 1 (розділ І) було визначено обсяг продажу без урахування ПДВ (колонка А) у розмірі 9000 грн. і сума ПДВ (колонка Б) – 1800 грн. Рядок 9 (колонка Б) дорівнював 1800 грн. У рядку 10.1 (розділ ІІ) колонка А дорівнювала 4000 грн., а колонка Б – 800 грн. У рядку 17 (розділ ІІ) колонка Б дорівнювала 800 грн. Відповідно у рядку 20 (розділ ІІІ) колонка Б дорівнювала 1000 грн.

У вересні 200__ р. платником самостійно виявлено помилку, допущену в серпні 200__ ., а саме: обсяг продажу і податкові зобов’язання визначено відповідно на рівні 10000 грн. і 2000 грн. При визначенні податкового кредиту також було виявлено помилку, а саме: обсяг придбаних товарів і податковий кредит визначено відповідно на рівні 4500 грн. і 900 грн.

Довідкові дані

№ пор.

Назва
підприємства

№ свідоцтва платника податку

Індивідуальний
податковий №
платника ПДВ

Юридична особа

1

ТОВ “Каскад”

21124517

215176431256

м. Суми, вул. Харківська, 125,

тел. 33-24-54

Варіант 17

Теоретичні питання

1.     Порядок заповнення додатка № 2 до податкової декларації з ПДВ –Розрахунку коригування сум ПДВ.

2.      Взаємозв’язок Книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) з Декларацією з ПДВ.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів підприємства за останні три роки.

2.      У ІІІ кварталі 200__ р. підприємство “ВАС” (платник ПДВ) придбало у підприємства “РОМ” (також платника ПДВ) вантажний автомобіль вартістю 48 тис. грн. (з ПДВ), який в цьому ж кварталі введено в експлуатацію. У результаті включення суми ПДВ по придбаному авто до балансової вартості основних фондів     вартість групи 2 на початок IV кварталу склала 212 тис. грн. замість 204 тис. грн. Помилку виявили в IV кварталі 200__ р. Руху основних фондів групи 2 на підприємстві більше не відбувалося.

Проаналізувати ситуацію, посилаючись на закон про прибуток підприємства. Охарактеризувати зміст помилки, зазначити наслідки помилки (виникнення недоїмки чи переплати з податку на прибуток). Описати порядок виправлення помилки в податковому обліку. Зробити правильний розрахунок усіх рядків Декларації про прибуток.

Варіант 18

Теоретичні питання

1.      Фінансові санкції за порушення податкового законодавства та їх відображення в податковому обліку.

2.      Порядок визначення розміру фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), об’єкт оподаткування ФСП. Форми сплати ФСП.

Практичні завдання

1.      На конкретному прикладі зробити аналіз доходів і витрат фізичної особи, що працює за традиційною системою оподаткування, за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за IV квартал 200__ року наступні ситуації:

а) у листопаді підприємство подало в суд на свого покупця, який заборгував 30 тис. грн.;

б) на початку грудня у підприємства значились:

·        основні фонди: 1-ї групи балансовою вартістю 600 тис. грн.;
2-ї групи балансовою вартістю 150 тис. грн.; 3-ї групи балансовою вартістю – 185 тис. грн.;

·        нематеріальні активи, амортизація на які за січень склала 1,0 тис. грн.

Варіант 19

Теоретичні питання

1.      Податковий облік витрат на ремонт основних фондів.

2.      Особливості податкового обліку доходів і витрат фізичних осіб, що працюють за традиційною системою оподаткування.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів від продажу цінних паперів за останні три роки.

2.     Відобразити в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книзі обліку продажу товарів та в Декларації з ПДВ за IV квартал 200__ р. підприємства “А” наступні господарські операції:

а) 22 грудня підприємству “А”:

·        повернуто продані у листопаді 200__ р. товари “F”. Вартість повернутих товарів – 5000 грн., ПДВ – 1000 грн.;

·        надіслали розрахунок коригування № 32/27 від постачальника S у зв’язку зі зменшенням вартості послуг “Ж”, які було одержано підприємством “А” у листопаді 200__ р. Сума коригування податкового кредиту за одержаними послугами – 800 грн.;

б) 23 грудня підприємством “А” одержана безповоротна фінансова допомога у розмірі 1000 грн.

Варіант 20

Теоретичні питання

1.     Операції, що звільнені від оподаткування ПДВ, порядок відображення їх у податковому обліку.

2.     Порядок виправлення помилок у звітності з податку на прибуток підприємства.

Практичні завдання

1.     На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових витрат та витрат подвійного призначення підприємства за останні три роки.

2.     Проаналізувати ситуацію, посилаючись на Закон про прибуток підприємства. Охарактеризувати зміст помилки, зазначити наслідки помилки (виникнення недоїмки чи переплати з податку на прибуток). Описати порядок виправлення помилки в податковому обліку. Зробити правильний розрахунок усіх рядків Декларації про прибуток.

У ІІІ кварталі 200__ р. підприємство “РОМ” придбало у підприємства “ВАС” фрезерний верстат вартістю 30 тис. грн. (без урахування ПДВ) і зарахувало його до ОФ групи 2. У Декларації за IV квартал балансова вартість групи 2 на початок звітного кварталу (із врахуванням вартості верстату) дорівнювала 301 тис. грн., балансова вартість групи 3 – 240 тис. грн. Помилку виявили при складанні Декларації за IV квартал 200__ р. Рух основних фондів груп 2 та 3 на підприємстві не відбувався.

Варіант 21

Теоретичні питання

1.      Сутність податкового обліку і звітності з консолідованого податку на прибуток.

2.      Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку: порядок складання і надання.

Практичні завдання

1.      На конкретному прикладі зробити аналіз доходів і витрат фізичної особи, що працює за єдиним податком, за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за І квартал 200__ року наступні ситуації:

а) підприємство “А” продано об’єкт основних фондів (склад) за 500 тис. грн., крім того, ПДВ – 100 тис. грн. Його балансова вартість – 350 тис. грн.;

б) підприємством “А” фактично отримано (імпортовано) послуги від нерезидента вартістю 40 тис. євро, курс НБУ на дату підписання акта наданих послуг – 5,8 грн. за 1 євро.

Варіант 22

Теоретичні питання

1.      Порядок заповнення Декларації з ПДВ.

2.      Податковий облік доходів та витрат юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів від продажу основних засобів та нематеріальних активів за останні три роки.

2.      Відобразити в Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книзі обліку продажу товарів та в Декларації з ПДВ за грудень 200__ р. підприємства “А” наступні господарські операції:

а) 13 грудня підприємством “А” одержано основні фонди (ОФ):

·        що підлягають амортизації – на суму 10000 грн., ПДВ – 2000 грн.;

·        що не підлягають амортизації – на суму 5000 грн., ПДВ – 1000 грн.;

б) 20 грудня підприємство “А” виписало підприємству “Б” –покупцю товарів “W”, відвантажених у грудні 200__ р., розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, виданої при продажу цих товарів. Сума коригування (збільшення) податкових зобов’язань підприємства “А”, викликана зміною договірної вартості товарів “W”, складає 200 грн. Продажна вартість товарів, відповідно, збільшена на 1000 грн.

Варіант 23

Теоретичні питання

1.     Штрафні санкції, їх види. Порядок відображення їх у податковому обліку.

2.     Камеральна перевірка податкових Декларацій з ПДВ у податковому органі.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз доходів і витрат юридичної особи, що працює за єдиним податком, за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за IV квартал 200__ року наступні ситуації:

а) у грудні підприємство “А” повернуло продавцю неякісний товар вартістю 10 тис. грн. за гарантійними зобов’язаннями;

б) у грудні підприємством “А” виявлена сума, не включена до валових витрат у ІІІ кварталі 200__ року – 7 тис. грн.

Варіант 24

Теоретичні питання

1.      Зведений аналітичний облік податкових зобов’язань з ПДВ.

2.      Пеня, порядок її нарахування та погашення в податковому обліку.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових доходів від операцій в іноземній валюті за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за IV квартал 200__ року наступні ситуації:

а) оприбутковано товари на 400 тис. грн., крім того, ПДВ – 80 тис. грн.;

б) проведено передоплату:

·        платнику єдиного податку за ставкою 10 % за маркетингові послуги – 60 тис. грн., без ПДВ;

·        нерезиденту за товари – 20 тис. євро. Балансова вартість перерахованої валюти – 117 тис. грн.

Варіант 25

Теоретичні питання

1.      Податковий облік та звітність фізичної особи з єдиного податку. Взаємозв’язок єдиного податку з іншими податками і зборами.

2.      Пільги з ПДВ для сільськогосподарських підприємств, особливості звітності по ПДВ сільськогосподарських підприємств.

Практичні завдання

1.      На прикладі конкретного підприємства зробити аналіз валових витрат за операціями з основними фондами та нематеріальними активами за останні три роки.

2.      Відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства “А” за IV квартал 200__ року наступні ситуації:

а) за результатами коригування балансової вартості запасів у підприємства за IV квартал 200__ утворився її приріст – 50 тис. грн.;

б) у грудні 200__ р. підприємству “А” повернули раніше проданий ним у листопаді товар вартістю 12 тис. грн., у т.ч. ПДВ – 2 тис. грн.

Список рекомендованої літератури

Законодавчі та нормативні акти

1.     Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР зі змінами та доповненнями від 28.10.2003 // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 80-81. – С. 25.

2.     Про порядок погашення зобов’язань податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181 зі змінами та доповненнями // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 33. – С. 5.

3.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 № 283/97 зі змінами та доповненнями // Урядовий кур’єр. –2003. – № 12. – С. 29.

4.     Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-XII із змінами та доповненнями // www.sta.gov.ua.

5.     Про податок з доходів громадян: Закон України від 22 травня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 127. – С. 5-12.

6.     Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.98 № 320-14 зі змінами і доповненнями // www.sta.gov.ua.

7.     Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.98 № 727/98 // www.sta.gov.ua.

Навчально-методична література

8.     Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 35-51.

9.     Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 459 с.

10. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292 с.

11. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: Монографія. – Харків: ХДЕУ-Торнадо, 2003. – 517 с.

12. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1998. – С. 8-59.

13. Малышкин А.И. Налоговый учет: ситуации и решения: Пособие. – К.: Либра, 1999. – С. 6-24.

14. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

15. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.

16. Податковий облік: Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни та підготовки до практичних занять / Уклад. Т.О. Пасько. – Суми: УАБС, 2003. – 32 c.

17. Податковий облік. Облік податку на додану вартість: Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань / Уклад. Т.О. Пасько. – Суми: УАБС, 2002. – 32 c.

18. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 150 с.

19. Ярошенко Ф.О., Павленко В.Л. Історія податків та оподаткування в Україні: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 240 с.


 

Навчально-методичне видання

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Методичні вказівки для самостійної роботи

 

 

Укладач

Тетяна Олександрівна Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактори

Н.І. Одарченко

І.О. Кругляк

Комп’ютерна верстка

Ю.М. Хижняк

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 25.08.2005. Формат 60х90/16.
Обл.-вид. арк. 1,21. Умов. друк. арк. 1,88.
Гарнітура Times. Тираж
21 пр. Зам. № 599.

 

Інформаційно-видавничий відділ
Української академії банківської справи Національного банку України

Адреса: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.

 

Надруковано на обладнанні
Української академії банківської справи Національного банку України